អ៊ីម៉ែល ទំនាក់ទំនងយើង ឱកាសការងារ

ព័ត៌មាន :

ប្រធានបទ

ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទរហ័សផ្តល់ប្រឹក្សាខាងផ្នែក ជំងឺអេដស៍ និងមេរោគអេដស៍ នៅកម្ពុជាតាមទូរស័ព្ធ

សំរាប់ការបង្ហាញលំអិតសូមចូលទៅកាន់ដំណរភ្ជាប់នេះ http://www.unaids.org/en/resources/presscentre/featurestories/2006/september/20060927cambodia

តាមយើង

   

ទូរទស្សន៍
វិទ្យុ

ស្តាប់បន្ថែម

ចំនួននៃការទស្សនា
ចំនួនអ្នកកំពង់ទស្សនា2
ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ66
ចំនួនអ្នកទស្សនាម្សិលមិញ 112
ចំនួនអ្នកទស្សនាសប្តាហ៍មុន 743
ចំនួនអ្នកទស្សនាខែមុន 3,096
ចំនួនអ្នកទស្សនាសរុប79,482
មានសំណួរ / មតិ
CAPTCHA Image

ដៃគូ & ម្ចាស់ជំនួយ

Address : #134E3, Street 109, Sangat Mittapheap, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia. Phnom Penh, Cambodia.
P:023 986 240 @:info@INTHANOU.org

INTHANOU Association. Phnom Penh, Cambodia

© 2018 Inthanou Association, All Rights Reserved

Powered by: B.N.Consult.