អ៊ីម៉ែល ទំនាក់ទំនងយើង ឱកាសការងារ

ព័ត៌មាន :

ប្រធានបទ

កន្លែងស្វែងរកជំនួយ

១. មណ្ឌលផ្តល់សេវាព្យាបាលជំងឺកាមរោគនៅប្រទេសកម្ពុជា

ទាញយក បញ្ជីមណ្ឌលផ្តល់សេវាព្យាបាលជំងឺកាមរោគ នៅប្រទេសកម្ពុជា

២. មណ្ឌលធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគេអដស៍ ដោយស្ម័គ្រចិត្ត និងរក្សាការសំងាត់ នៅប្រទេសកម្ពុជា

ទាញយក បញ្ជីមណ្ឌលធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគេអដស៍ ដោយស្ម័គ្រចិត្ត និងរក្សាការសំងាត់ នៅប្រទេសកម្ពុជា

៣. មណ្ឌលផ្តល់សេវាការគាំពារ ការចំលងមេរោគអេដស៍ពីម្តាយទៅកូននៅប្រទេសកម្ពុជា

ទាញយក បញ្ជីមណ្ឌលផ្តល់សេវាការគាំពារ ការចំលងមេរោគអេដស៍ពីម្តាយទៅកូន នៅប្រទេសកម្ពុជា

៤. មណ្ឌលផ្តល់សេវាថ្នាំពន្យារការវិវឌ្ឈន៍នៃមេរោគអេដស៍ នៅប្រទេសកម្ពុជា

ទាញយក បញ្ជីមណ្ឌលផ្តល់សេវាថ្នាំពន្យារការវិវឌ្ឈន៍នៃមេរោគអេដស៍ នៅប្រទេសកម្ពុជា

តាមយើង

   

ទូរទស្សន៍
វិទ្យុ

ស្តាប់បន្ថែម

ចំនួននៃការទស្សនា
ចំនួនអ្នកកំពង់ទស្សនា1
ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ24
ចំនួនអ្នកទស្សនាម្សិលមិញ 51
ចំនួនអ្នកទស្សនាសប្តាហ៍មុន 462
ចំនួនអ្នកទស្សនាខែមុន 1,947
ចំនួនអ្នកទស្សនាសរុប62,833
មានសំណួរ / មតិ
CAPTCHA Image

ដៃគូ & ម្ចាស់ជំនួយ

Address : #134E3, Street 109, Sangat Mittapheap, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia. Phnom Penh, Cambodia.
P:023 986 240 @:info@INTHANOU.org

INTHANOU Association. Phnom Penh, Cambodia

© 2017 Inthanou Association, All Rights Reserved

Powered by: B.N.Consult.