អ៊ីម៉ែល ទំនាក់ទំនងយើង ឱកាសការងារ

ព័ត៌មាន :

របាយការណ៏

aa bb

របាយការណ៍សម្រេចបានពីឆ្នាំ ២០១២ - ២០១៥ នៃការផ្តល់ប្រឹក្សារបស់ សមាគមឥន្ទធនូ

បានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃ: 20-Mar-2016

របាយការណ៍នេះបង្ហាញអំពីការសម្រេចបានរបស់សមាគមឥន្ទធនូចាប់ពីឆ្នាំ ២០១២ ដល់ឆ្នាំ ២០១៥ ដែលមានដូចជា៖ ការវិភាគស្វែងរកទិន្នន័យសំខាន់ៗ និងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតដែលប្រមូលបានពីយុវវ័យដែលទូរស័ព្ទមកកាន់ កម្មវិធីរបស់យើង។

... មើលបន្ថែម

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០០៩

បានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃ: 15-Jul-2015

ជាមួយនឹងការយល់ព្រមបង្ហាញ ពីអត្តសញ្ញាណផ្លូវភេទដោយខ្លួនឯង (ប្រុសរួមភេទ ជាមួយប្រុស, ជាស្រីរួម ភេទជាមួយស្រី, រឺ អ្នករួមភេទជាមួយទាំងពីរភេទ) បង្ហាញអោយឃើញថា អ្នកហៅចូលមានចំនួន ១៨៦ នាក់ ជាបុរសស្រឡាញ់បុរសដូចគ្នា, ៥នាក់ ជាស្រីស្រឡាញ់ស្រីដូចគ្នា និង ៥នាក់ទៀត ជាអ្នកដែលមានការរួមភេទ ជាមួយ មនុស្សទាំងពីរភេទ ។

... មើលបន្ថែម

តាមយើង

   

ទូរទស្សន៍
វិទ្យុ

ស្តាប់បន្ថែម

ចំនួននៃការទស្សនា
ចំនួនអ្នកកំពង់ទស្សនា3
ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ66
ចំនួនអ្នកទស្សនាម្សិលមិញ 112
ចំនួនអ្នកទស្សនាសប្តាហ៍មុន 743
ចំនួនអ្នកទស្សនាខែមុន 3,096
ចំនួនអ្នកទស្សនាសរុប79,482
មានសំណួរ / មតិ
CAPTCHA Image

ដៃគូ & ម្ចាស់ជំនួយ

Address : #134E3, Street 109, Sangat Mittapheap, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia. Phnom Penh, Cambodia.
P:023 986 240 @:info@INTHANOU.org

INTHANOU Association. Phnom Penh, Cambodia

© 2018 Inthanou Association, All Rights Reserved

Powered by: B.N.Consult.