អ៊ីម៉ែល ទំនាក់ទំនងយើង ឱកាសការងារ

ព័ត៌មាន :

ការបោះពុម្ពផ្សាយ

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន លេខ ១ ប្រចាំខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១០

បានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃ: 15-Jul-2015

ចំនួនសរុប អ្នកទូរសព្ទ័ចូល ក្នុងឆ្នាំទី៥នេះ មានចំនួនួ ៥៧,៦២៨នាក់។ ចំនួនអ្នកទូរសព្ទ័ចូលកម្មវិធី នៅតែរក្សាការកើនឡើង ជា រៀងរាល់ឆ្នាំ ចាប់តាំងពីឆ្នាំដំបូង រហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ។ ជាទូទៅ អ្នកទូរសព្ទ័ចូល មានអាយុចន្លោះ រវាង ១៥-២៤ ឆ្នាំ ដែលមានភាគរយ ស្មើនឹង ៦៣% នៃចំនួនអ្នកហៅទូរសព្ទ័ចូលទាំងអស់។


សូមចុចដើម្បីទាញយក: ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន លេខ ១ ប្រចាំខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១០
តាមយើង

   

ទូរទស្សន៍
វិទ្យុ

ស្តាប់បន្ថែម

ចំនួននៃការទស្សនា
ចំនួនអ្នកកំពង់ទស្សនា2
ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ27
ចំនួនអ្នកទស្សនាម្សិលមិញ 60
ចំនួនអ្នកទស្សនាសប្តាហ៍មុន 468
ចំនួនអ្នកទស្សនាខែមុន 1,759
ចំនួនអ្នកទស្សនាសរុប60,584
មានសំណួរ / មតិ
CAPTCHA Image

ដៃគូ & ម្ចាស់ជំនួយ

Address : #134E3, Street 109, Sangat Mittapheap, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia. Phnom Penh, Cambodia.
P:023 986 240 @:info@INTHANOU.org

INTHANOU Association. Phnom Penh, Cambodia

© 2017 Inthanou Association, All Rights Reserved

Powered by: B.N.Consult.