អ៊ីម៉ែល ទំនាក់ទំនងយើង ឱកាសការងារ

ព័ត៌មាន :

ការផ្តល់ប្រឹក្សា


ប្រឹក្សាអំពី សុខភាពបន្តពូជ សុខភាពផ្លូវភេទ អេដស៍ និងកាមរោគ

០១២ ៩៩៩ ០០៨ ឬ ០១២ ៩៩៩ ០០៩

ម៉ោងធ្វើការ ៖

ពីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃ សុក្រ ចាប់ផ្តើមពីម៉ោង ៨ ព្រឹក ដល់ម៉ោង ៨ យប់

កម្មវិធីពិសេសសំរាប់ថ្ងៃ អាទិត្យ ចាប់ផ្តើមពីម៉ោង ៩ ព្រឹក ដល់ម៉ោង ១២ ថ្ងៃត្រង់

 

ប្រឹក្សាអំពី មធ្យោបាយពន្យារកំណើត និងជម្រើសនៃការមានផ្ទៃពោះ

០១២ ៩៩៩ ១២៤ ឬ ០៧៨ ៩៩៩ ១២៤

ម៉ោងធ្វើការ ៖

ពីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃ សុក្រ ចាប់ផ្តើមពីម៉ោង ១២ ថ្ងៃត្រង់ ដល់ម៉ោង ៨ យប់

 

សូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទទាំង ខ្សែគឺ ៖

០១២ ៩៩៩ ០០៨ ឬ ០១២ ៩៩៩ ០០៩ និង ០១២ ៩៩៩ ១២៤ ឬ ០៧៨ ៩៩៩ ១២៤ ឥតគិតថ្លៃសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Cellcard

 

*ចំណាំ ៖ សេវានេះគឺផ្តល់ជូនជា ភាសាខ្មែរ ប៉ុណ្ណោះ ។ ចំពោះ ភាសាដទៃ សូមផ្ញើសាតាមរយៈអុីម៉ែល ៖ info@inthanou.org

តាមយើង

   

ទូរទស្សន៍
វិទ្យុ

ស្តាប់បន្ថែម

ចំនួននៃការទស្សនា
ចំនួនអ្នកកំពង់ទស្សនា3
ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ66
ចំនួនអ្នកទស្សនាម្សិលមិញ 112
ចំនួនអ្នកទស្សនាសប្តាហ៍មុន 743
ចំនួនអ្នកទស្សនាខែមុន 3,096
ចំនួនអ្នកទស្សនាសរុប79,482
មានសំណួរ / មតិ
CAPTCHA Image

ដៃគូ & ម្ចាស់ជំនួយ

Address : #134E3, Street 109, Sangat Mittapheap, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia. Phnom Penh, Cambodia.
P:023 986 240 @:info@INTHANOU.org

INTHANOU Association. Phnom Penh, Cambodia

© 2018 Inthanou Association, All Rights Reserved

Powered by: B.N.Consult.