អ៊ីម៉ែល ទំនាក់ទំនងយើង ឱកាសការងារ

ព័ត៌មាន :

អំពីយើង

គោលបំណង

ចូលរួមចំណែកកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់នៃការឆ្លងជំងឺអេដស៍នៅកម្ពុជាតាមរយៈ

១. ផ្តល់ព័ត៌មានដែលមានលក្ខណៈសុក្រិតពីបញ្ហា មេរោគអេដស៍ ជំងឺអេដស៍ និង កាមរោគ ដែលទាក់ទងទៅនឹង ការឆ្លង ការការពារ ការព្យាបាល និងការថែទាំ ទៅកាន់ប្រជាជនកម្ពុជា ព្រមទាំងមានផ្តល់ប្រឹក្សា និង គាំទ្រផ្លូវចិត្ត ចំពោះអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ និងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេ ហើយណែនាំអោយគេទៅរកសេវាសុខភាពសាធារណៈរបស់រដ្ឋ និងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលស្របតាមតំរូវការរបស់ពួកគេ

២. រក្សានិងស្វែងរកនូវព័ត៌មានថ្មីៗ នៅក្នុងទំព័រអ៊ីនធើណិតរបស់ ឥន្ទធនូ ដើម្បីទាក់ទាញអ្នកប្រើប្រាស់ជាពិសេស ក្រុមយុវវ័យ

៣. ទំនាក់ទំនងជាមួយ រដ្ឋាភិបាល បណ្តាអង្កការជាតិ និងអន្តរជាតិ អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល និងភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិ សំរាប់ការសហប្រតិបត្តិការលើផ្នែកបច្ចេកទេស

៤. បង្កើត និងប្រមូលទិន្នន័យរបស់អ្នកទូរសព្ទ័ចូល និងធ្វើការសិក្សាដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់ជាប្រភពនៃព័ត៌មាន ចំពោះការយល់ដឹង ឥរិយាបថ និង ការប្រព្រឹត្តដែលទាក់ទងទៅនឹង មេរោគអេដស៍ ជំងឺអេដស៍ និង កាមរោគ ព្រមទាំងឥរិយាបថនៃការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទរបស់អតិថិជនផងដែរ

៥. រក្សានូវគុណភាព នៃសេវាកម្មរបស់ឥន្ទធនូ តាមរយៈការបង្កើន សមត្ថភាពអ្នកផ្តល់ប្រឹក្សា និងរក្សាការផ្សព្វផ្សាយជាប្រចាំ

 

តាមយើង

   

ទូរទស្សន៍
វិទ្យុ

ស្តាប់បន្ថែម

ចំនួននៃការទស្សនា
ចំនួនអ្នកកំពង់ទស្សនា2
ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ66
ចំនួនអ្នកទស្សនាម្សិលមិញ 112
ចំនួនអ្នកទស្សនាសប្តាហ៍មុន 743
ចំនួនអ្នកទស្សនាខែមុន 3,096
ចំនួនអ្នកទស្សនាសរុប79,482
មានសំណួរ / មតិ
CAPTCHA Image

ដៃគូ & ម្ចាស់ជំនួយ

Address : #134E3, Street 109, Sangat Mittapheap, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia. Phnom Penh, Cambodia.
P:023 986 240 @:info@INTHANOU.org

INTHANOU Association. Phnom Penh, Cambodia

© 2018 Inthanou Association, All Rights Reserved

Powered by: B.N.Consult.